Startpagina |  Wat is er nieuw |  Gezocht |  Familienamen |  Albums |  Verhalen |  Documenten |  Begraafplaatsen |  Plaatsen |  Datums |  Rapporten |  Bronnen

Aantekeningen


Treffers 1 t/m 50 van 1,324

      1 2 3 4 5 ... 27» Volgende»

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
1 ! Mar. date: 27 Nov 1712 or 27 Nov 1714. Gezin F1247336510
 
2 " Abram van Steenis, weduwnaar van Aaltje Aalders, wonende te Spijk
met Elske Damen, weduwe van Jan Ariense, woonagtig alhier.
Deze gebooden gaan ook te Spijk. Altegratie gegeven om te trouwen. " 
Gezin F1289171428
 
3 "'t Land In Zicht" Baas, Bastiaan Adriaansz (I5753)
 
4 ".... geboren en woonende in het regt van der Lede onder Leerdam....." van der Lede, Willem Ariense (I12296)
 
5 "Aert Jansse de Doot (den Hoet) (in 1680) ende sijn huijsvrouw belast sijnde met vijf kinderen ende weinig daer toe als hij dagelijx met sijn arbeijd int velt windt". Bron: Ridderkerk in de Gouden Eeuw. den Hoe(d)(t) (de Dood(t)), Aert Janse (I5589)
 
6 "behelpt haar man tot onderhoudinge van sijn acht kinderen en met de tapneeringe"
bron: www.zebregs.com 
Gezin F1295821875
 
7 "de Dolle Hertog"
"de Dolle Graaf"
Ook Willem V van Beieren 
van Holland, Wllem V (I13450)
 
8 "De Sterke"
Heer van Arkel vanaf 1253, Ridder

Johan des Heyligen martelaers zoon, na doode sijns vaders wert die elfte Heer van Arckel ende was een sterck man. Groot van lichaam als een reuse oft gygant. Hij was alsoo sterck van leeden, soo wanneer hij sadt op sijnen gesaelden henst, dat hij sijn armen sloch om eenen balcke, dat hij dat peert met sijnen dijen ophieff van der eerden, dattet peert luyde creet van grooter pijne.
(Kroniekschrijver, Dirck Franckens Pauw) 
van Arkel, Jan I (I11081)
 
9 "Huijch den Bootser". Behalve een hofstede aan de oostzijde van de Hordijk in het Oudeland van IJsselmonde (waar zich nu de Rotterdamse wijk Hordijkerveld bevindt), bezat Huijg nog 2 leegstaande huizen aan de oude Smeetlandse Zuiddijk. Zowat de rijkste boer van IJsselmonde.
Huijg voerde een wapen met 3 hoorns, waar zijn broers Pieter en Cornelis een wapen voeren met 2 hoorns. Hij trouwde Margrieta Gerrits, roepnaam Grietgen; Gerritsdr, kerkelijk huwelijk abt 1575 te IJsselmonde. 
Cranendonck, Huijg Pieters (I11763)
 
10 "nalatende Vijf kinderen uit een Huwelijk." van Dalen, Willem (I2384)
 
11 "op 26.02.1876 levenloos opgehaald uit de Maas bij IJsselmonde" Visser, Hendrik (I7172)
 
12 (1635 Willemstadt) Slijdrecht, Marij Lambrechts (I11814)
 
13 (18-09-1847 ???) van den Dool, Lambertus (I10101)
 
14 (door Arij Valke van 't lijk van zijn zoon Gerrit Valke en versogt acte pro deo). Valk, Gerrit Ariens (I4821)
 
15 (GAA inv. nr. 48) van der Heu, Pieter Klaasz (I7184)
 
16 (HV) Gorichem In de hervormde kerk de Rouville, Aaltje Reina (I11922)
 
17 (Nog geen verificatie van overlijden als oorlogsslachtoffer verkregen). Visser, Cornelis (I10999)
 
18 (ORA Brandwijk)
1 juni 1696 Compareerde Aryen Willems Eyckelboom, wonende Sliedrecht, transporteert aan Arien Pieterse Eickelboom 6 morgen op het oosteinde van Gybelant in een weer van 9 morgen, ten oosten Adriaan Vassen van Aardennen en ten westen de wedu. van Cornelis den Eyckelboom voor 600 car.gld.

Op 6 oktober 1712 compareerden Ary Pieters Eyckelboom, mede heemraad transporteert aan Ary Vassen van Ardennen, synen swager wonende op Gijbeland, 1,5 hont land in een weer van 7,5 morgen synde het gewesen huysweer van Cornelis Cornelisn Eyckelboom. 
Eykelboom, Arien Pietersz (I2662)
 
19 (tweeling) Leeuwenburg, Arjaantje Willems (I9967)
 
20 (V22) Collectie J.E. Heijns Eyckelboom, Adriana Cornelis (I11951)
 
21 (vermeld 1174), heer van Teylingen en Brederode.
Hij zou afstammen van de graven van Holland. Gezien het Hollandse wapen met de barensteel is dat zeker aannemelijk.
Op een gouden achtergrond staat een rode leeuw (gelijk aan het schild van de graven van Holland) met daarop een barensteel. Dit laatste betekent een jongere tak; bij bastaardij staat er namelijk een schuine balk op.
Er bestaat de zogenaamde Sicco-legende; Sicco of Siegfried van Holland (zoon van graaf Arnulf van Holland en Liutgard van Luxemburg) zou de eerste heer en stamvader van Teylingen zijn. Echter hier is geen enkel bewijs van.

Stamvader Willem van Teylingen is degene die het stamslot van de familie liet optrekken: kasteel Teylingen bij Sassenheim. Het oudste gedeelte van het kasteel, de ringmuur, werd gebouwd kort na 1200. 
van Teylingen, Willem (I13512)
 
22 (Zevenhuizen) van den Dool, Arie (I10098)
 
23 - (lidmaten Ddam 1762-1818) Ari Robbertsen Valck, overleeden ao 1762.
- (oudrechtel Ddam) Folionummer: f. 311vs (19-10-1727)
Gegevens: Acte van vertigting van Arij VALK, watermolenaar in Wieldrecht / Arij Valk wedn Grietje Bastiaens Stavast en Aart Bastiaens Stavast, wonende tot Dalem als oom en bloetvoogt van de drie kinderen: Bastiaen ca 8, Neesje ca 7, Robbert ca 3
- (de mijl 1730) No. 25 (oude verponding: F 1:5:0)
Arij Valk aldaar een woon en agterhuijsje in twee partije verhuurt aan Cors Pouwelse van der Linden 't bovenste volgens huurcedulle en verklaaring gequoteert No. 25 's jaars voor F 9:0:0
Aan Arij de Vlaming het onderste met het agterhuijsje voor gelijke F 9:0:0. Dus 't geheel F 18:0:0 (verponding F 1:10:0).
- Hendrik Reijnen van der Linden, geb. 's-Gravendeel 25-4-1660, begr. 's-Gravendeel 18-1-1725, tr. 's-Gravendeel (zh) 10-8-1692 Lijntje Japhets in 't Veld, geb. Ridderkerk 11-1-1660, overl. 's-Gravendeel 22-5-1704.
- Folionummer: 137vs
Gegevens: Arij Valke en Maaijke Hendrikse van der Linden (Egtelieden), wonende op de Wieldregtse watermolen onder Dubbeldam.
- Folionummer: 142
Oude eigenaar(s): Maijken Hendrikse van der Linden wed en voor een kinds gedeelte geinstitueert mede erffgenaam van wijlen Arij Valke mitsgrs Jan Buijstel, als in huwelijk hebbende Niesje Valk, voordogter en Leendert ’t Jong als in huwelijk hebbende Niesje Valke, Jacob de Bruijn als in huwelijk hebbende Hendriksje Valke ende Arij van der Hart voor hem selve en als hem sterk makende voor Japhet Hendrikse van der Linden, als voogden, alle drie nakinderen van den selve Arij Valke
Nieuwe eigenaar(s): Robbert en Bastiaen Valke, zonen van Arij Valke
Soort transport: twee woningen en annexe schuur, tussen het huijs van Hendrik Palm en de Reeweg.
- (gaarder Ddam) Den 27 octob. [27-10-1730] van ’t lijk van ’t kint van Arij Valk genaamt Hendrik en versogt acte pro deo.
- (Kerkenraad Dubbeldam 1727-1793) Den 23 d[it]o [23-5-1768] Compareerde voor den Kerkenraad Leendert Tjong wonende te Strijen, Jacob Arisen de Bruijn woonende alhier en Leendert Stam woonende in Wieldrecht, sijnde aangetroude zoonen van de nagelaetene weduwe van Ari Valk (die zeedert eenige jaaren geweest is bij den eerstgenoemden te Strijen tot hiet toe, en voor welke de Kerkenraat van Dubbeldam eene acte na Strijen gegeven heeft) om met den Kerkenraad te spreeken over de verdere onderhouding van deese haare moeder (terwijl desselvs gelt bijna verteert was) ook in den naam van elks huijsvrouw. De Kerkenraat uijt de gesprekken verneemende, dat er bij deese geene onwilligheijt was, om de moeder te neemen tot hunnen laste en de armbesorgers van Dubbeldam van des selvs onderhoud te bevrijden, indien tot onderling genoegen elk kunnen daar toe het zijne na behooren wilde doen, heeft door haare overleggingen gedient,om deselve over te haelen tot eengesintheijd in deese zoodanig, dat toen, onderling geaccordeert hebben hoe elk hunner in ’t vervolg in deesen handelen soude omtrent haare moeder tot haaren doot en begraving ingeslooten. En heeft de Kerkenraad aangenoomen om in een schriftelijk opstel van dat accoort deselve de behulpsaame hand te bieden.
- (Kerkenraad Dubbeldam 1727-1793) Do [april 1769] Is acte van indemniteit verleent bij vernieuwing aan Leijntje Arisen Valk vertrocken na ’s Gravendeel van Strijen (aan welk diaconie te vooren van hier gegeven was) om reedenen pro deo.
- (Utrechts Archief, 32 Boetzelaer 681) (fol 246vso) kint van Arij Valk watermolenaar van Wieldrecht genaemt Robbert ’t geen op heden in de boesem vliet voor de molen in ’t water was leggende en dat wij ’t selve hebbe bevonden te wesen gaaff (5-6-1722).

bron: http://d-compu.dyndns.org/genbook/Genealogie%C3%ABn%20Voorouders/valk_dubbeldam.htm 
Valk, Arie Robbertsz (I4819)
 
24 - Aan de heeren VISSER en BOTTENBERG te Oud-Beierland, is door den Raad der gemeente Leerdam vergunning verleend om aldaar een waterleiding te leggen. Zij ontvangen eene subsidie van de gemeente de eerste 10 jaar f 600 per jaar, de volgende 10 jaar f 500 en verder f 300 per jaar. Zij leveren de gemeente kosteloos 1000 kub m water en bovendien water bij brand.
[bron: Merwebode 1 jan 1899 (microfiche stadsarchief Dordrecht)]

- PAPENDRECHT. In een gehouden vergadering van aandeelhouders der vennootschap LEERDAMSCHE WATERLEIDING is - in de plaats van wijlen den heer Bottenberg te Oud-Beierland - benoemd tot directeur, de heer J.T. Visser alhier, uitvoerder der werkzaamheden van de Leerdamsche Waterleiding.
[bron: Merwebode 27 jan 1900 (microfiche stadsarchief Dordrecht)]

- akte 2761 (22-7-1916) Hypotheek stelling (in minute) door en ten laste van Jan Teunis Visser, Martinus Visser en Gerrit Visser allen te Papendrecht ten behoeve van de Credietvereeniging te Amsterdam, groot f 20.000;
[Bron: Erfgoedcentrum DiEP archief 20 inventarisnr 2439 (repertorium notaris D. Wisboom Verstegen)]

- Hij was eerste directeur van Visser & Smit vanaf 1927 tot 1946, lid provinciale Staten 1909-1919 
Visser, Jan Teunis (I10838)
 
25 - ART. 24 GEMEENTEWET.
Gedupt. Staten van Zuid-Holland hebben gistermiddag in openbare vergadering behandeld een onderzoek naar de vraag of door het lid van den raad der gemeente Papendrecht, de heer G. VISSER, gehandeld is in strijd met art. 24 der Gemeentewet.
De heer Visser is directeur der N.V. Alblasserdamsche Waterleiding, die het water levert aan de gemeente Papendrecht. Een ander raadslid, opzichter eener bouwvereeniging aldaar, opperde onlangs bezwaren tegen deze dubbele functie van den heer VISSER en achtte deze in strijd met art. 24 der Gemeentewet. in dne raad kon het verzoek tot schorsing, behoudends de toelichting van het lid, niet behandeld worden, omdat het geen enkelen steun vond.
Dr. Schokking rapporteerde in deze zaak: In het adres gad adresaant te kennen, dat gebleken was, dat de heer Visser, als directeur der N.V. zijn belangen in dne raad had doen gelden bij een voorstel om een onderzoek in te stellen naar de te hooge waterprijzen, dat verworpen is.
De heer Visser merkte op, dat hij zelf geen water levert. Hij heeft den laatsten keer zijn benoeing tot lid van den raad bij enkele candidaatstelling aangenomen, nadat in 1916 Ged. Staten geen aanleiding hadden gevonden, deze zaak nader te onderzoeken. Wat de functie van spr. betreft, hij doet niet anders dan het geld innen. Steeds heeft hij zich buiten waterleidingsaangelegenheden in den raad gehouden.
De burgemeester van Papendrecht, de heer P. van REES, zeide, dat de zaak feitelijk steeds in 1916 door Ged. Staten is afgedaan. Het is spreker's overtuiging, dat deze behandeling opnieuw te wijten is aan minder gelukkige persoonlijke verhoudingen.
Spr. wilde den heer VISSER reeds bij voorbaat gezuiverd zien van een blaam, die op hem zou kunnen worden geworpen. Toen het vorig jaar het contract met de Alblasserdamsche Waterleiding moest worden vernieuwd, is ment tot een accoord gekomen tusschen het bestuur der waterleiding en het gemeentebestuur.
Toen de raad in Mei een beslissing zou nemen, was de heer VISSER is de vergadering niet tegenwoordig, zoodat hij niet geacht kan worden invloed op het besluit te hebben gehad.
Mr. Limburg merkte op, dat het contract in 1923 toch door den directeur moet zijn geteekend. in de statuten der N.V. staat nl, dat het beheer berust bij den directeur, onder toezicht van commissarissen. De vraag, die Ged. Staten hebben te beantwoorden is dus of de levering door de vennootschap beschouwd meot worden als de levering door den directeur. De beslissing volgt later.
[NRC 1924-11-25-1-01; www.kb.nl/kranten] 
Visser, Gerrit (I10859)
 
26 - Na jaren samen met zijn en 4 broers samengewerkt te hebben richtte hij een eigen aannemersbedrijf op het later Visser en Smit te Papendrecht. Stichter in 1905 van de N.V. Alblasserdamsche Waterleiding.

- Adriana erfde in 1863 van haar grootvader Jan van de Graaf, die voor zijn tijd een vermogend man was, grote delen van Papendrecht bezat en in de riethandel zat. (Hij woonde in het Oosteinde te Papendrecht) Toen zij daar in 1891 over kon beschikken, kon haar man voor zichzelf beginnen.

- [NRC 1925-02-18-2-07] Heden overleed na een langdurig en geduldig lijden in de Hope des Eeuwigen Levens, onze teer geliefde Dochter, Zuster, behuwdzuster en Tante Janna Cornelia Visser in den ouderdom van ruim 54 jaar.

- De heibaas F. de K. [Flip de KONING], werkzaam bij den aannemer Marts. Visser te Papendrecht, had gisteren het ongeluk met zijn hand in aanraking te komen met een der draaiende deelen van de heimachine.Twee zijner vingers kwamen daardoor zoodanig in de klem, dat geneeskundige hulp noodzakelijk was en hij vermoedelijk nog wel eenigen tijd werkeloos zal moeten blijven.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad 19 augustus 1899] 
Visser, Martinus (I5081)
 
27 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Frensdorff, P. (I2718)
 
28 03-01-1913 [003]
Comparanten:
1. Huig Pot, smid te Alblasserdam, voor zichzelf en als gemachtigde van

1. Arigje van de Graaf, weduwe van Aart Pot, zonder beroep te Maassluis;
2. Johannes van Steenis, koopman te Maassluis, gehuwd met Catharina Pot;
3. Aart Pot, onderwijzer te ‘s-Gravenhage;
4. Dirk Pot, timmerman te Omaha (Nebraska) in Noord-Amerika. Verkopers.

2. NV F. Kloos en Zonen’s Werkplaatsen, namens welke verscheen Jacobus Marinus Prins
Visser, directeur, te Kinderdijk. Koper.

Verkocht wordt: een huis met erf en grond, aan de Kinderdijk te Alblasserdam, groot 1 are 55 ca, kadastraal A 4671.
Aangekocht op 8.4.1898 door Aart Pot (notaris Casteleijn te Streefkerk).
Koopsom: ƒ 2800,-.

Getuigen: Pieter Adriaan van Buuren, kandidaat-notaris en Govert van den Eijk, notarisklerk, beiden te Alblasserdam. 
van Steenis, Johannes (I5450)
 
29 03-02-1821 Wouterse, Catharina (Katrina) (I14630)
 
30 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. de Bruin, J.M. (I12233)
 
31 05-12-1644 wordt een kind begraven van Cornelis Jochems, (Schepenen begraaflijst) 3 £. Gezin F1288815778
 
32 06-07-1910 [141]
Comparanten:
1. Jacobus Schook, scheepstimmerman te Alblasserdam, verkoper.
2. Gerrit Baas, koopman te Alblasserdam, koper.
Verkocht wordt: een huis met erf, binnendijks aan de Kinderdijk, groot 2 aren 30 ca,
kadastraal A 5232.
Koopsom: ƒ 2300,-.
Getuigen: Pieter Adriaan van Buuren, adspirant kandidaat-notaris en Govert van den Eijk, notarisklerk, beiden te Alblasserdam. 
Baas, Gerrit (I1188)
 
33 1 december 1667 en 02 mei 1692 Cat, Fijgje Bastiaensdr (I2261)
 
34 1 Huwelijk Arie Schippers en Lijntje Boonstoppel, 30-01-1836

Huwelijksplaats: Langerak

Huwelijksdatum: 30-01-1836

Bruidegom: Arie Schippers
Geboorteplaats: Langerak
Leeftijd: 41


Bruid: Lijntje Boonstoppel
Geboorteplaats: Groot-Ammers
Leeftijd: 30


Vader bruidegom: Arie Schippers

Moeder bruidegom: Aafje Jutphaas

Vader bruid: Adrianus Boonstoppel

Moeder bruid: Pleuntje Vonk

Archiefnummer: 791 Burgerlijke stand en bevolking van Langerak

Toegangsnummer: 791

Inventarisnummer: 8 
Gezin F1316891723
 
35 10-01-1900 [002]
Comparanten:
1. Hendrik Stout, koopman te Alblasserdam.
2. de handelsvennootschap fa. Louis de Sterke & Co, handelende in manufacturen, te Rotterdam.
Hendrik heeft van de firma ƒ 3000,- geleend, tegen 4% rente per jaar, met als onderpand:
- een woon- en winkelhuis, met pakhuis en twee daaraan grenzende woningen, met erf, tuin
en bouwland, aan de Kinderdijk, binnendijks, groot 11 aren 5 ca, kadastraal A 4701, 4702, 4703.
Getuigen: Huig Baas, koopman en Cornelis Adrianus Simonis, zeilmaker, beiden te Alblasserdam. 
Baas, Hugo (I1035)
 
36 11-01-1915 [007]
De notaris is in huis E 33 aan de Kinderdijk om daar een inventaris te maken van de gemeenschappelijke boedel van wijlen het echtpaar Jacobus Schook en Celia Versluis, overleden aldaar resp. 25.11.1914 en 19.11.1914. Dit op verzoek van:
1. Willem Johannes Schook, ketelmaker, voor zichzelf en als toeziend voogd over Rijmpje Schook, Jacoba Schook, Johannes Schook en Celia Schook.
2. Gerrit Baas, koopman, voor zichzelf als echtgenoot van Maria Schook, en als
gemachtigde van de heren Gerrit van der Giessen, predikant en Cornelis van Staveren, particulier, beiden te Rotterdam, in de hoedanigheid resp. van voorzitter en secretaris van de vereniging Kinderzorg binnen de classis Rotterdam, aan welke vereniging de voogdij over de hiervoor genoemde minderjarigen werd opgedragen door de arrondissementsrechtbank te
Rotterdam op 15.9.1913.
3. Jan Hardam, rijwielhandelaar, voor zichzelf als echtgenoot van Cornelia Schook en als voogd over de minderjarige Celia Schook.
Er is een testament van Celia Versluis van 8.6.1904 (ontbreekt in de collectie). Hierin legateert zij aan haar echtgenoot het levenslange vruchtgebruik.
De boedel bestaat uit:
Onroerend goed. twee huizen met erven en tuin, aan de Kinderdijk, groot 5 aren 65 ca, kadastraal A 4982, 4983, 5233. Verkregen door akte van scheiding op 23.6.1888 (notaris te Streefkerk).
Lichamelijke roerende goederen. Waarde geschat op ƒ 65,25.
Vorderingen. Totaal ƒ 2627,88.
Schulden. Totaal ƒ 826,32. Begrafeniskosten waren voor elk ƒ 64,64.
Contanten. Totaal ƒ 121,45. Dit is opgegaan aan het betalen van o.a de begrafeniskosten
en nog een paar dingen, waarbij Gerrit Baas ƒ 22,99 heeft voorgeschoten.
Getuigen: Pieter Adriaan van Buuren, kandidaat-notaris en Govert van den Eijk, notarisklerk, beiden te Alblasserdam. 
Baas, Gerrit (I1188)
 
37 13-06-1871 den Boef, Grietje (I7826)
 
38 16 januari 1760
Huijg Ariense Baas geeft aan 't lijk van zijn kind om alhier te worden begraven onder de klassis van F3:-:-
Bron: Gaarderarchief Ridderkerk 
Baas, Huijg Arijsz (I1060)
 
39 1799 gaardersarchief Schelluinen:
Willem van der Leede blijkt voogd over het minderjarig kind van Jacob van Steenis en Altijn Baartman. 
Gezin F1314574639
 
40 20 januari 1877 verkoopt Lunenborg zijn woning en het beklemrecht van de grond van Musselweg 78 aan Freerk Hindriks Boels uit Onstwedde. Het is een koppelverkoop, want ook een stuk hooi- en heideland ter plekke van het latere adres Musselweg 83 wordt door Lunenborg verkocht aan Boels. De verkoopprijs bedraagt ƒ3000,- (bron RHC GrA T2207-6286-61).

Net als zovele van zijn dorpsgenoten, probeert ook Freerk snel geld te verdienen met het smokkelen van waren. Vooral de alcoholsmokkel was populair, misschien omdat daar de hoogste verdiensten lagen. Voor vervoer daarvan was een speciale vergunningnodig. Freerk had geen vergunning als hij in Ter Wupping wordt gecontroleerd. Hij heeft 27 liter 75%-alcohol bij zich, verdeeld over 5 varkensblazen. Op 7 november1887 wordt hij veroordeeld tot 81 dagen gevangenisstraf (bron: RHC GrA 882-384-rol 470). 
Boels, Freerk Hindriks (I14423)
 
41 20-04-1899 [081]
Comparanten:
1. Jannigje de Kok, weduwe van Jan ‘t Hoen Lzn, zonder beroep te Alblasserdam, verkoopster.
2. Huig Baas, koopman te Alblasserdam, koper.
Verkocht wordt:
- een huis met erf en tuin aan de Kinderdijk, binnendijks, groot 3 aren 42 ca, kadastraal A 2567, 3450.
Koopsom: ƒ 3200,-.
Getuigen: Govert van den Eijk, notarisklerk en Wouter Willem Spruijt, bouwman, beiden te Alblasserdam. 
Baas, Hugo (I1035)
 
42 20-04-1899 [085]
Comparanten:
1. Huig Baas, koopman te Alblasserdam.
2. De Spaarbank te Nieuw-Lekkerland.
Huig heeft geleend ƒ 1800,-, tegen 4% rente per jaar, met als onderpand:
- een huis met erf en tuin aan de Kinderdijk, groot 3 aren 42 ca, kadastraal A 2567, 3450.
Getuigen: Jan Pieter Cleton, schilder en Pieter van der Hoogt, timmerman, beiden te Alblasserdam. 
Baas, Hugo (I1035)
 
43 21 Nov 1779 Baas, Gerrit (I5723)
 
44 22 mrt 2003 Barendse, Pieternella Helena (I11492)
 
45 25 oktober 1919 - Papendrecht? Verdoorn, Dirk (I4882)
 
46 25-8-1761 Elisabeth Hogendijk, Wed. van Pieter van Waas verkoopt Gijsbert van der Horst het huis genaast Den Ram aan de Oostzijde van de Haven omternt de Visbrugge, achter de Lange Wijstraat, ten zuiden Wed. Joh. van Kempen en ten noorden Joh. Brouwer. Koopsom 400 gld waar van 300 g op hypotheek, die werd afgelost op 1-8-1783

Bron: http://www.groenehartarchieven.nl/voorouders/k1dtb/11129258
Gijsbert van der Horst
bron gaarder begraven Schoonhoven 1762
toegangsnummer ac1063
inventarisnummer 1a
datum 25-5-1762
naam Gijsbert van der Horst
bedrag pro deo
plaatsnaam Schoonhoven
instelling Streekarchief Midden-Holland

NIET BEKEND OF HET VOLGENDE BERICHT OP DEZE GIJBERTUS VAN DER HORST SLAAT
op 19-4-1770 is een kind van ene Gijsbert van der Horst begraven te Sschoonhoven.
Bron: http://www.groenehartarchieven.nl/voorouders/k1dtb/11149300
kind van Gijsbert van der Horst
bron gaarder begraven Schoonhoven 1770
toegangsnummer ac1063
inventarisnummer 1a
datum 19-4-1770
naam kind van Gijsbert van der Horst
bedrag ƒ 3
plaatsnaam Schoonhoven
instelling Streekarchief Midden-Holland 
van der Horst, Gijsbertus (I446)
 
47 26-02-1915 [042]
Comparanten:
1. Willem Johannes Schook, ketelmaker, voor zichzelf en als toeziend voogd over Rijmpje Schook, Jacoba Schook, Johannes Schook en Celia Schook.
2. Gerrit Baas, koopman, voor zichzelf als echtgenoot van Maria Schook, en als
gemachtigde van de heren Gerrit van der Giessen, predikant en Cornelis van Staveren, particulier, beiden te Rotterdam, in de hoedanigheid resp. van voorzitter en secretaris van de vereniging Kinderzorg binnen de classis Rotterdam, aan welek vereniging de voogdij over de hiervoor genoemde minderjarigen werd opgedragen door de arrondissementsrechtbank te
Rotterdam op 15.9.1913.
3. Jan Hardam, rijwielhandelaar, voor zichzelf als echtgenoot van Cornelia Schook en als voogd over de minderjarige Celia Schook.
De comparanten wensen scheiding en verdeling van de gemeenschappelijke boedel van Jacobus Schook en Celia Versluis († resp. 25.11.1914 en 19.11.1914).
De boedel bestaat uit:
Onroerend goed. twee huizen met erven en tuin, aan de Kinderdijk, groot 5 aren 65 ca, kadastraal A 4982, 4983, 5233. Verkregen door akte van scheiding op 23.6.1888 (notaris te Streefkerk). Waarde geschat op ƒ 2100,-.
Lichamelijke roerende goederen. Waarde geschat op ƒ 72,50.
Vorderingen. Totaal ƒ 2320,-.
Contanten. Totaal ƒ 34,52.
Schulden. Totaal ƒ 956,35.
De boedel is netto waard ƒ3880,66.
Verdeling:
- Gerrit Baas ontvangt voor ƒ 970,16. Hij krijgt het onroerend goed en betaalt het teveel
terug.
- Willem Johannes Schook ontvangt ƒ 970,16.
- Jan Hardam erft ƒ 970,16.
- Rijmpje Schook, Jacoba Schook, Johannes Schook en Celia Schook krijgen elk ƒ 242,54.
Getuigen: Pieter Adriaan van Buuren, kandidaat-notaris en Govert van den Eijk, notarisklerk, beiden te Alblasserdam. 
Baas, Gerrit (I1188)
 
48 27-12-1894 [158]
Comparanten: Huig Baas, koopman in groenten te Alblasserdam.
1. Hij herroept alle vorige testamenten.
2. Hij legateert aan zijn echtgenote Petronella Bosman als
roerende goederen tegen inbreng van de tegenwaarde.
3. Hij legateert aan zijn echtgenote het levenslange vruchtgebruik.
4. Hij benoemt haar tot uitvoerster van zijn testament.
Getuigen: Johannes Petrus van den Brink, kandidaat-notaris en Simon Josephus Vogelzang, schoenmaker, beiden te Alblasserdam.

27-12–1894 [159]
Zie vorige akte, nu mutatis mutandis van de echtgenote. 
Baas, Hugo (I1035)
 
49 31-08-1906 [172]
Comparanten:
1. Jan Hendrikus Baas, koopman en Huig Baas, koopman, beiden te Alblasserdam..
2. Spaarbank te Nieuw-Lekkerland.
Jan verklaart schuldig te zijn aan de bank ƒ 3750,-, tegen 4% rente per jaar, met als onderpand:
a. van Jan Hendrikus Baas: drie woonhuizen aan de Kinderdijk, binnendijks, groot 1 are 35 ca, kadastraal A 4224m 4225, 4226.
b. van Huig Baas: een huis met erf en tuin, aan de Kinderdijk, binnendijks, met bouwland in Blokweer, groot 56 aren 19 ca, kadastraal A 1262, 1264, 4497, 2567, 3450.
Getuigen: Pieter Adriaan van Buuren, adspirant kandidaat-notaris en Govert van den Eijk,
notarisklerk, beiden te Alblasserdam. 
Baas, Jan-Hendrikus (I994)
 
50 45.136 Jutphaas NH Dopen, 1624-1811, Trouwen, 1624-1795
Trouwinschrijving Hendrick van der Horst en Lijsbeth Berents, 05-10-1651
Aktedatum: 05-10-1651
Akteplaats: Jutphaas
Bruidegom: Hendrick van der Horst
Voornaam: Hendrick
Tussenvoegsel: van der
Achternaam: Horst
Burgerlijke staat: WED.
Bruid: Lijsbeth Berents
Voornaam: Lijsbeth
Achternaam: Berents
Burgerlijke staat: WED.
Vorige man: Willem Stael
Vorige vrouw: Petertjen Salden
Huwelijksdatum: 05-10-1651
Huwelijksplaats: Jutphaes
Gezindte: Nederlands-hervormd
Toegangsnummer: 45 Verzameling doop-, trouw- en begraafregisters
Inventarisnummer: 136
Paginanummer: 565 
Gezin F1564927196
 

      1 2 3 4 5 ... 27» Volgende»

Copyright © 2009 / 2022 VIA Joh. J. Visser

Colofon  /  Disclaimer  /  Data Beschermings Beleid